Nostalgic : Happy Children’s day ā¤

Once again I want to return to that summer of 2005 when I was 8 years old.
Fantasizing about making my own decisions but not yet making them.
wanting to be one of the adults but not yet

ready for it.

learning and hearing about things , people and everything that’s in between because I want to and not because I have to.
Once again I want to go back to that place from where I wouldn’t be just thinking about this poem but living it.

8 thoughts on “Nostalgic : Happy Children’s day ā¤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s